Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Veiklos sritys

 

Turizmo informacijos centro (TIC) tikslai – teikti turizmo informacijos ir kitas turizmo paslaugas, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, skatinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą Klaipėdos rajone, pristatyti Klaipėdos rajono turimo išteklius šalyje bei užsienyje.

TIC uždaviniai:

 • Užtikrinti turistinės informacijos apie Klaipėdos rajoną sklaidą.
 • Plėsti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.
 • Vykdyti aktyvias ir pastovias Klaipėdos rajono turizmo rinkodaros priemones.
 • Formuoti Klaipėdos rajono kaip turizmui patrauklaus rajono įvaizdį.

TIC funkcijos:

 • Renka, kaupia, parengia ir teikia informaciją apie kultūrinio ir gamtinio turizmo išteklius Klaipėdos rajone turistams, rajono gyventojams, žiniasklaidai, užsienio turizmo organizatoriams;
 • Reprezentuoja Klaipėdos rajoną, reklamuoja lankomus objektus;
 • Rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo išteklius ir paslaugas;
 • Kuria ir plėtoja turizmo reikmėms skirtas duomenų bazes, informacines sistemas, interneto puslapius, įsijungia į tarptautinius turizmo interneto portalus, duomenų bazes ar interneto puslapius, siekiant pagerinti informacijos teikimą bei skatinti turizmo paslaugų ir produktų vartojimą;
 • Rengia ir vykdo įvairias turizmo rinkodaros priemones, turizmo viešinimo, populiarinimo kampanijas ir renginius, siekiant Klaipėdos rajono, kaip turizmo traukos objekto, įvaizdžio gerinimo;
 • Vykdo turizmo informacijos sklaidą ir viešinimą Lietuvos ir tarptautinėse rinkose;   
 • Tvarko ir teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
 • Kaupia statistinę informaciją apie Centro lankytojus ir kiekvieną ketvirtį pateikia nustatytos formos suvestines Lietuvos Statistikos departamentui;
 • Vykdo savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;
 • Teikia pasiūlymus dėl turizmo plėtojimo Savivaldybės turizmo tarybai;
 • Rengia ir (ar) dalyvauja rengiant turizmo plėtros programas ir projektus;
 • Organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus turizmo paslaugų teikėjams;
 • Vykdo kultūrinę veiklą – centro filiale J. Gižo etnografinėje sodyboje organizuoja parodas, dailininkų, kalvių, fotografų plenerus; 
 • Vykdo kultūrinės edukacijos užsiėmimus, pristatančius laivadirbystės ir žvejybos tradicijas, tautinį kostiumą, kalbą, kulinarinį paveldą;
 • Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Lietuvos ir užsienio kultūros, turizmo informacijos centrais, muziejais, kelionių ir turizmo agentūromis, koncertinėmis organizacijomis, meno kolektyvais, kūrybinėmis organizacijomis;
 • Dalyvauja įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse turizmo plėtros programose, projektuose;
 • Teikia vietinių kelionių organizavimo paslaugas Kelionių organizavimo paslaugų taisyklių nustatyta tvarka;
 • Parduoda kelionės bilietus, skrydžių bilietus, turizmo paslaugų rinkinius;
 • Parduoda įvairius leidinius, suvenyrus, meno dirbinius ir kitus gaminius;
 • Organizuoja parodas, leidinių bei kultūrinio turizmo objektų pristatymus;
 • Bendradarbiaujant su Klaipėdos regiono savivaldybėmis, turizmo informacijos centrais kuria bendrus turistinius maršrutus;
 • Teikia informaciją Savivaldybės administracijos rengiamuose ir įgyvendinamuose turizmo projektuose;
 • Ruošia veiklos ataskaitas;
 • Dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų veikloje;
 • Tvarko dokumentų archyvą;
 • Dalyvauja Savivaldybės turizmo tarybos veikloje;
 • Atlieka kitas Turizmo įstatyme ir Nuostatuose  nustatytas funkcijas.

 

Filialo J.Gižo etnografinės sodybos veiklos uždaviniai:

 • Užtikrinti turistinės informacijos apie J.Gižo etnografinės sodybos, Drevernos apylinkes, Klaipėdos rajoną sklaidą.
 • Plėsti turizmo paslaugų įvairovę J.Gižo etnografinėje sodyboje, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.
 • Vykdyti aktyvias ir pastovias turizmo rinkodaros priemones J.Gižo etnografinėje sodyboje.
 • Formuoti J.Gižo etnografinės sodybos kaip turizmui patrauklaus objekto įvaizdį.

Filialas vykdo šias funkcijas:

 • Filialas renka, sistemina ir teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis, susijusius su J.Gižo etnografine sodyba ir Drevernos apylinkėmis, Centrui.
 • Vykdo vietos turizmo išteklių ir palaugų rinkotyrą ir rinkodarą.
 • Organizuoja turizmo renginius ir seminarus.
 • Skelbia informacinę medžiagą apie J.Gižo etnografinėje sodyboje teikiamas turistines paslaugas, krašto specifiką, turizmo infrastruktūrą, vietos įžymybes.
 • Organizuoja informacinės medžiagos leidybą.
 • Organizuoja temines ekskursijas po Drevernos apylinkes, Klaipėdos rajoną, pristato laivadirbio J.Gižo gyvenimą ir veiklą, Mažosios Lietuvos kultūrinį palikimą.
 • Bendradarbiauja su Gargždų krašto muziejaus filialu J.Gižo etnografinėje sodyboje ir vietos bendruomenėmis.


Darbo tvarkos taisyklės